menyu
Новости

Автореферат - Абдужаббаров Ахмаджон Адилжанович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТОРИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ БЕРУВЧИ 16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ


АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ
АБДУЖАББАРОВ АХМАДЖОН АДИЛЖАНОВИЧ


АКСИАЛ-СИММЕТРИК КОМПАКТ ГРАВИТАЦИОН ОБЪЕКТЛАР АТРОФИДАГИ ЗАРРАЧАЛАР ВА ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОНЛАР
01.03.01 – Астрономия,
01.04.02 – Назарий физика
(физика-математика фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2016


Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 28.04.2016/B2016.2.FM31 рақами билан рўйхатга олинган

Докторлик диссертацияси Ядро физикаси институти ва Астрономия институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» таълим ахборот тармоғида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:
Ахмедов Бобомурат Жураевич
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович
физика-математика фанлари доктори, профессор
ЎзР ФА академиги
Туракулов Зафар Ялкинович
физика-математика фанлари доктори
Абишев Медеу Ержанович
физика-математика фанлари доктори
Етакчи ташкилот:Опавадаги физика институти, Опава ш., Чехия Республикаси

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 14.07.2016.FM.01.05 рақамли Илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгашнинг 2016 йил 28 октябрь соат 1100 даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент ш., Талабалар шаҳарчаси, Физика факультети, 122-аудитория. Тел. (+99871) 289-31-18; факс (+99871) 289-38-21; e-mail: info @ inp.uz)

Докторлик диссертацияси билан Ўзбекистон Миллий университетининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (05-16 рақами билан рўйхатга олинган. (Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, ЎзМУ. Тел. (+99871) 289-31-19).

Диссертация автореферати 2016 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2016 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баённомаси)
Ш

Ш. А. Эгамбердиев,
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш раиси ўринбосари ф.-м.ф.д., профессор
Р. Ярмухамедов,
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Хидиров,
Фан доктори илмий даражасини берувчи
Илмий кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор