menyu
Новости

Автореферат - Нишонов Шерзоджон Жуманазарович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ

«РАДИОПРЕПАРАТ» ДАВЛАТ КОРХОНАСИ
НИШОНОВ ШЕРЗОДЖОН ЖУМАНАЗАРОВИЧ


153Sm РАДИОИЗОТОПИ ВА УНИНГ ДОРИВОР ШАКЛИНИ ОЛИШ
01.04.01 –Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2018


Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
NoB2017.4.PhD/Т493 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Ядро физикаси институти ва «Радиопрепарат» Давлат корхонасида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгашнинг веб-саҳифасида (www.inp.uz) ва «Ziyonet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz)
жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Хужаев Саидахмад,
кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Олимов Қосим,
физика-математикафанлари доктори, профессор,
Сманова Зулайхо Асаналиевна,
кимё фанлари доктори, профессор
Етакчи ташкилот:Самарқанд давлат университети

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгаш асосида
тузилган Бир марталик Илмий кенгашнинг 2018 йил ________________ соат ________ даги
мажлисида бўлиб ўтади. Манзил: 100174, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси
институти. Тел. (+99871) 289-31-18; факс (+99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz.

Диссертацияси билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш
мумкин (_______ рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони,
ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19.

Диссертация автореферати 2018 йил «___ » ____________ куни тарқатилди.
(2018 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баённомаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
Р. Ярмухамедов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., профессор
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор