menyu
Новости

Автореферат - Тўрақулов Собир Абдумуминович

Авторефератнинг PDF шаклидаги тўлиқ матни

ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ, АСТРОНОМИЯ ИНСТИТУТИ, ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


ЯДРО ФИЗИКАСИ ИНСТИТУТИ
ТЎРАҚУЛОВ СОБИР АБДУМЎМИНОВИЧ


КЛАСТЕР МОДЕЛИ ДОИРАСИДА ҚУЙИ ЭНЕРГИЯЛАРДА d(α,γ) 6 Li, 3He(α,γ) 7Be ВА 3H(α,γ) 7 Li РЕАКЦИЯЛАР АСТРОФИЗИК S-ФАКТОРЛАРИ ВА ТЕЗЛИКЛАРИ
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


ТОШКЕНТ - 2019


Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида
B2018.2.PhD/FM254 рақами билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ядро физикаси институтида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, инглиз, рус (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифаси (www.inp.uz) ва «Ziyonet» ахборот-таълим порталига (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:
Турсунов Эргаш Махкамович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Миртаджиева Каромат Тахировна,
физика-математика фанлари доктори, доцент
Олимов Хусниддин Қосимович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Физика-техника институти “Физика-Қуѐш” илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси

Диссертация ҳимояси Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон
Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019
йил ________________ соат ________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100174, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти. Тел. (+99871) 289-31-41; факс (+99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz).
Диссертация билан Ядро физикаси институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_______ рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100214, Тошкент шаҳри, Улуғбек қўрғони, ЯФИ. Тел. (+99871) 289-31-19).
Диссертация автореферати 2019 йил « » ____________ куни тарқатилди.
(2019 йил “____”_________даги ____ рақамли реестр баѐнномаси)


М. Ю. Ташметов
Илмий даражалар берувчи Илмийкенгаш
раиси ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
З. Каноков
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби ф.-м.ф.д., катта илмий ходим
И. Нуритдинов
Илмий даражалар берувчи Илмий
кенгаш ҳузуридаги илмий семинар раиси
ф.-м.ф.д., профессор